Minőség-, környezet- és munkabiztonsági politika

A KULTÚRMÉRNÖK Kft. életében a minőség, a környezeti teljesítmény és a biztonságos munkavégzés fontos szerepet kap. A kivitelezési tevékenységeink magas műszaki min?ségének fenntartásához, megrendelőink elégedettségének növeléséhez az érdekelt felek gazdaságos működés keretein belül kielégíthető elvárásait figyelembe vevő, minőség-, környezet-, valamint munkabiztonsági központú megközelítést alkalmazunk az általunk folytatott tevékenységek irányítása és végrehajtása során. Irányítási rendszerünket az alábbi területre építettük ki és vezettük be:

Magas- és mélyépítési generálkivitelezési tevékenység, vákuumos víztelenítés.

Árvédekezés a Dunán és mellékvízfolyásain, vízkárelhárítás.

9024 Győr, Közép u. 14. telephely, 9022 Győr, Móricz Zs. rkp. 1/A/FSZ.5. iroda
és változó kivitelezési munkaterületek.

Eddigi működésünk során megtanultuk, hogy mindig olyan minőségű munkát kell adnunk, amely a gazdaságos megvalósítás keretein belül pontosan megfelel a megrendelők, tulajdonosok, érdekelt felek elvárt igényeinek, valamint a vonatkozó műszaki előírásoknak.

Munkatársaink megalapozott szakmai múlttal rendelkeznek, vezetésünk pedig fő feladatának tekinti a kivitelezés minőségének, környezetei teljesítményének valamint munkabiztonságának és hatékonyságának biztosítását.

Ezen célkitűzésünk elérését az alábbiak szerint biztosítjuk:

 • üzleti folyamatainkat az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015 és az OHSAS 18001:2007 szabványok szerint felépülő integrált irányítási rendszer keretében szervezzük és működtetjük,
 • Az érdeklődők és a leendő megrendelők igényeit a rendelkezésre bocsátott információk átvizsgálását követően a szükséges kiegészítések, pontosítások, egyeztetések során oly mértékben kívánjuk megismerni – a meglévő sokéves szakmai tapasztalat, valamint a megrendelőkkel folytatott kommunikáció során begyűjtött információk elvárások értékelésével, figyelembe vételével – hogy a kifejezett igényeken túl lehetőség szerint az elvárható igények is érvényesüljenek.
 • A környezetvédelmi tevékenység során folyamatosan tájékozódunk a technológiai fejlesztésekr?l és a gyakorlati m?ködést folyamatosan fejlesztjük az elérhető legjobb technika, technológia alkalmazásával.
 • A megrendelőkkel és az érdekelt felekkel folytatott és a szervezeten belüli, valamint a szállítókkal (alvállalkozókkal, beszállítókkal) való kommunikáció során biztosítjuk, hogy a felmért, illetve meghatározott igények, környezetvédelmi és munkabiztonsági elvárások a megvalósítás során a szakma számára egyértelműek, és a gazdaságos működés keretein belül megvalósíthatóak legyenek.
 • Vállalkozásaink során, azok minden fázisában a szerződésben, megrendelésben vállalt követelmények, a szakmai előírások, jogszabályi követelmények és vállalt érdekelt fél elvárások maradéktalan betartására és partnereink általi betartatására törekszünk.
 • Az erőforrások hatékony felhasználása mellett gondoskodunk az indokolatlan környezetterhelés és természeti erőforrás felhasználás megelőzéséről.
 • Eszközparkunk racionális fiatalításával és szabályozott állapotellenőrzésével, karbantartásával megelőzzük a meghibásodásokból adódó késedelmes, illetve hibás teljesítést, illetve az indokolatlan mértékű környezetterhelést.
 • A minőségre, környezeti- és munkabiztonsági teljesítményre jelentős hatással bíró tevékenységeket irányító, végző és ellenőrző személyek felelősségét, hatáskörét és kölcsönös kapcsolatát úgy szabályoztuk, hogy annak eredménye a Megrendelő igényei maradéktalan teljesítésének biztosítéka legyen.
 • A társaság a vállalt kötelezettségek teljesítéséhez, illetve a megrendelők igényeinek magas színvonalú kielégítéséhez:
 • szervezett tevékenységével,
 • belső költségeinek csökkentésével és hatékonyságának növelésével,
 • gépparkjának fejlesztésével,
 • személyi és gépi kapacitásának racionális kialakításával,
 • munkatársai felkészültségének és szakmai fejlődésének emelésével,
 • valamint a meglévő kivitelezési tevékenységén túlmenően egyéb kapcsolódó többletszolgáltatások kialakításával és ajánlásával járul hozzá.
 • a társaságunk tevékenységében felhasznált termékeket és szolgáltatásokat a minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer előírásai szerint rendszeresen értékeljük és kezeljük,
 • a működési környezetünkben bekövetkező változásoknak, a műszaki fejlődésnek és integrált irányítási rendszerünknek megfelelően folyamatosan felülvizsgáljuk, fejlesztjük működésünket,
 • megrendelőink igényeit a minőség garantálása mellett optimális hatékonysággal és biztonsággal teljesítjük,
 • folyamatosan képezzük munkatársainkat a szakmai fejlődés biztosítására azért, hogy mindenkor képesek legyenek az adott technikai eszközökkel a megrendelőink igényeinek maradéktalan, biztonságos teljesítésére,
 • rendszerünk teljesítményét a hatékony hibamegelőzés és a folyamatos fejlesztés módszerével fokozzuk.

A Társaságnál a minőségért, környezeti- és munkabiztonsági teljesítményért viselt felelősség nem korlátozódik a vezetésre. A KULTÚRMÉRNÖK Kft. minden munkatársa felelős saját munkája minőségi és környezeti teljesítményéért, az integrált irányítási rendszer előírásainak betartásáért, valamint a rendszer folyamatos fejlesztéséért.

Mindezek megvalósíthatatlanok a vezetés – de valamennyi munkavállaló – elkötelezettsége nélkül. Ezért a Társaság vezetése kinyilvánítja, hogy a legmesszemenőbb mértékben elkötelezett, az integrált irányítási rendszer működtetetése és folyamatos fejlesztése iránt. Ugyanígy mindent megtesz, hogy a munkavállalók cég iránti elkötelezettsége magába foglalja az integrált rendszer eredményes működtetése iránti elkötelezettséget.

Az integrált irányítási rendszer részeként a vezetés biztosítja, hogy ennek érvényesítése megfelelő cégen belüli támogatást és ösztönzést kapjon, valamint kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a kialakított vezetői és adminisztratív ellenőrzések hatásosan működjenek.

A KULTÚRMÉRNÖK Kft. mint környezethasználó is, folyamatosan arra törekszik, hogy a megfelelő technológiák alkalmazásával és betartásával a tevékenységéből származó környezetterhelést a lehető legkisebb mértékűre csökkentse.

Értékrendszerünk középpontjában a megrendelőink, az érdekelt felek és a környezet állnak. Mindezt a tevékenységet úgy végezzük, hogy a munkatársaink, illetve az együttműködő partnereink, illetve látogatóink, valamint mindazon személyek számára akik a tevékenységeinkkel kapcsolatban a telephelyeinken, munkaterületeinken – a jogi és az esetlegesen vállalt – érdekelt felektől érkező – előírások betartása mellett, a vezetőség által értékelt munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kockázatok alapján a tervezett intézkedések eredményeként a biztonságot meg tudjuk teremteni, a kockázatokat az ésszerűség és a gazdaságos működés keretein belül az elfogadható szintre tudjuk csökkenteni. Kiemelt figyelemmel kezeljük a sérülések és egészségkárosodások megelőzését.

A kitűzött célok elérése érdekében a vezetés a következőkre kiemelt figyelmet fordít:

 • A Társaság minden szintjén erősíteni kell az elkötelezettséget, és a felelősségérzetet a környezeti szennyezések, valamint a balesetek megelőzését és csökkentését illetően. E célnak a KULTÚRMÉRNÖK Kft. oktatási, képzési és ösztönzési rendszerében meg kell jelennie.
 • Biztosítani kell a környezeti és munkabiztonsági érdekeket szolgáló együttműködést az érdekelt felekkel (hatóságokkal, önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel, lakossággal, stb.).
 • Minden bevezetés előtt álló új tevékenységünk környezetre és munkabiztonságra gyakorolt hatását fel kell mérni. A beruházókat ösztönöznünk kell, hogy az új technológiák a régieknél környezetkímélőbbek, illetve biztonságosabbak legyenek.
 • Az értékelt munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági kockázatok alapján, azok megelőző jellegű kézbentartására a munkatársainkon kívül az érintett folyamatainkban együttműködő vállalkozókat, illetve a területre érkező látogatókat tájékoztatni kell az őket érhető hatásokról és azok eredményes megelőzésének feltételeiről, továbbá a munkavégzésünkkel kapcsolatba kerülhet? más érdekelt felek („épp arra járók”) kapcsán gondoskodni kell a veszélyes esetek kialakulásának csökkentéséről.
 • A társaság minden szintjén erősíteni kell az elkötelezettséget, és a felelősségérzetet a környezeti szennyezések és az események (balesetek, majdnem balesetek) megelőzését és csökkentését illetően.
 • A Társaság keresi a lehetőségeket a kivitelezés során keletkező hulladék kezelési technológiák folyamatos javítására, hogy azok hatása a környezetet kevésbé terhelje.
 • Mind szélesebb körben törekedni kell a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítására.
 • Telephelyünkön, illetve a kivitelezési tevékenységünket érintően munkát végző alvállalkozóktól el kell várni, hogy a jelentős hatású környezeti tényezőket, illetve munkabiztonsági kockázatokat illetően társaságunk belső szabályait alkalmazzák.
 • Gondoskodni kell a Társaság egyéb tevékenysége során keletkező hulladékok és veszélyes hulladékok jogszabályi előírásoknak megfelelő kezeléséről.
 • A KULTÚRMÉRNÖK Kft. elkötelezett a jogszabályokban, szabványokban előírt és az érdekelt felek által elvárt és bevállalt egyéb kötelezettségek maradéktalan teljesítése iránt.

Mindezek segítségével célul tűztük ki, hogy a megrendelőink mindenkori elvárásainak megfeleljünk, így a piaci pozíciónkat javítsuk, az elégedett és esetlegesen visszatérő megrendelőink számát növeljük.

A KULTÚRMÉRNÖK Kft. munkatársai tisztában vannak azzal, hogy a megrendelők igényeinek kielégítésére végzett tevékenységek a Társaság céljainak elérésén túl saját egzisztenciális biztonságukat és szakmai fejlődésüket is szolgálja.

A vezetés az integrált irányítási rendszer politikája teljesülésének, fenntartásának, és fejlődésének garanciáját látja abban, hogy e politikát a külső és belső nyilvánosság elé tárja.

Győr, 2017. szeptember 29.

Neumann Zoltán

ügyvezető